PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Heteroglossia 2019

Daria Targosz- Literacki mariaż seksu z finansami w Drwalu Michała Witkowskiego 

Bartłomiej Borek -Paralela zwierciadlanych pejzaży narcystycznych  w wybranych utworach Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana 

Angelika Moskal„O, chwilo straszliwa! Bezbronnego Krakusa miecz bratni przeszywa!” O Krakusie Jana Chodźki 

Jadwiga Gracla - Powrót twórcy. Majakowski//Reaktywacja Andrzeja Sadowskiego

Mateusz Jaworski - Образы постнациональной действительности  в прозе Владимира Сорокина и Виктора Пелевина  (на примере романов Теллурия и S.N.U.F.F.) 

Daria Słupianek-Tajnert - „Проклятые джинсы” и „несчастная колбаса”  – к вопросу об отражении социальных эмоций в языке 

Andrzej Narloch - Funkcjonowanie koloru w rosyjskiej przestrzeni lingwokulturowej 

Tamara Goncharova - Что на уме то и на языке? или о специфике языковых зооморфных  картин мира дальневосточно-азиатского культурного ареала 

Piotr CapA note on the post-structuralist evolution of discourse analysis

Marta Giersz - Themes of politics and southern patriotism in country music lyrics 

Irena Kudlińska Natalia Mospan - Читать или не читать? Чтение как метод изучения иностранного  языка в вузе

Nino Aroshidze -Особенности грузинской языковой картины мира  в свете межкультурной комуникации 

Marina Aroshidze - Динамика культурных кодов и проблема агнонимичности  в межкультурной коммуникации 

Jacek Lindner - Historia dress codu. Przechodzień jako komunikat

Magdalena Zubiel-Kasprowicz - Fenomen przekraczania tabu seksualności w kontekście norm społecznych 

Marta Hartenberger  - Kto to jest Polak? Wyniki badań etnolingwistycznych nad stereotypem  narodowym Polaka z perspektywy studentów krajów sąsiadujących z Polską 

Agnieszka Ługowska -Art in and out of context 

Ryszard MordarskiJ.M. Bocheński’s Conception of Analytic Philosophy