PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Dla Autorów

This post is also available in: English

I. Uwagi wstępne

 1. Teksty do publikacji przyjmowane są w trybie ciągłym, publikacja następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Obecnie redakcja przyjmuje artykuły do publikacji w 2023 roku.
 2. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w języku polskim, angielskim, rosyjskim.
 3. W czasopiśmie drukowane są artykuły, recenzje, omówienia recenzyjne i sprawozdania z konferencji naukowych.
 4. Po wpłynięciu artykułu sekretarz danego numeru czasopisma potwierdza jego otrzymanie, co nie jest tożsame z przyjęciem do druku.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów, niespełniających wymogów ogólnych i technicznych oraz naruszających zasady tworzenia przypisów.
 6. Redakcja czasopisma „Heteroglossia- studia kulturoznawczo-filologiczne” dokłada wszelkich starań, aby wykryć i ujawnić przypadki nieuczciwych praktyk, takich jak: plagiat, wielokrotna publikacja, nieuprawnione cytowania itp.
 7. Redakcja uznaje ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu tekstu artykułu) oraz guest authorship (dopisywanie jako współautora osoby, która miała znikomy w tym udział)  za przejawy nierzetelności naukowej.
 8. Autorzy opublikowanych tekstów otrzymują wersję papierową czasopisma.
 9. Za artykuły opublikowane w czasopiśmie Autorzy nie otrzymują honorarium.

II. Wymogi ogólne

 1. Do recenzji kwalifikowane są tylko te teksty, które mieszczą się w profilu czasopisma oraz zostały przygotowane zgodnie z wymogami Wydawnictwa WSG (zob.: Zasady przygotowania materiałów do druku opublikowane są na stronie internetowej czasopisma w zakładce „Dla Autorów”).
 2. Nadesłanie tekstu do recenzji redakcja uważa za równoznaczne ze złożeniem deklaracji przez Autora o tym, że:
 3. a) tekst nie został złożony w innym czasopiśmie (negatywny wynik procedury recenzowania zwalnia autora z tej umowy) i nie był wcześniej opublikowany;
  b) tekst jest oryginalnym dziełem autora;
  c) autor nie narusza praw autorskich badań naukowych i materiałów ilustracyjnych osób trzecich;
  d) nie pominięto w nadesłanym tekście informacji o osobach, instytucjach, które wniosły wkład do osiągnięcia prezentowanych w tekście wyników badań;
  e) nie pominięto w nadesłanym tekście informacji o finansowaniu badań przez osoby, instytucje lub organizacje krajowe i zagraniczne.                           
 4. Obowiązuje wymóg, aby teksty wielu autorów zawierały w przypisie  określenie wkładu pracy poszczególnych osób. W przypisie, wyjaśnieniach lub podziękowaniach zamieszczonych w tekście należy ujawniać także źródła finansowania swoich badań.
 5. Konsekwencje prawne nieuczciwości naukowej (plagiaty, autoplagiaty) ponoszą autorzy artykułów.

III. Wymogi techniczne

Teksty (wyłącznie w formatach doc) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: heteroglossia@byd.pl     

 1. Układ tekstu:
 • tytuł artykułu,
 • tekst zasadniczy,
 • bibliografia,
 • tytuł artykułu w języku angielskim,
  – streszczenie w języku angielskim,
  – słowa kluczowe w języku angielskim.
 1.   Na oddzielnej stronie należy dołączyć dane o Autorze:
  – imię i nazwisko,
  – tytuł i stopień naukowy,
  – miejsce zatrudnienia i stanowisko,
  – adres korespondencyjny (pocztowy i elektroniczny)
  – telefon,
  – imię i nazwisko osoby weryfikującej stronę językową publikacji, dla której język publikacji jest językiem ojczystym (dotyczy tekstów pisanych w języku obcym).
 2. Oświadczenie Autora:
  – Autorzy tekstów podpisują oświadczenie, że nadesłany tekst nie był wcześniej publikowany oraz ukazują wkład poszczególnych autorów w powstawanie danej publikacji (druk oświadczenia znajduje się w zakładce „Oświadczenie Autora” na stronie internetowej czasopisma).
 3. Wymogi redakcyjne:
  Objętość artykułów nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami (ok. 15-16 stron), a objętość recenzji – 10 000 znaków ze spacjami (ok. 5 stron).

Preferowany edytor tekstu Word. Czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12; odstęp między wierszami – 1,5.

Marginesy każdej kartki wydruku powinny mieć wymiary: górny, dolny, prawy – 25 mm, lewy – 35 mm.

Tytuł artykułu (nazwa pogrubiona, czcionka Times New Roman 14).
Summary (nazwa wyśrodkowana, pogrubiona, czcionka Times New Roman 12).
Streszczenie w języku angielskim do 1000 słów, czcionka Times New Roman 12).
Key words: (nazwa pogrubiona, dwukropek, 5 słów kluczowych w języku angielskim, bez pogrubienia, rozdzielonych przecinkami, bez kropki na końcu, czcionka Times New Roman 12).

 • W tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień, np. kursywę w wyrazach obcych, ale bez podkreślania wyrazów.
 • Kursywą podajemy tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście, bibliografii).
 • W cudzysłów (bez kursywy) ujmujemy w tekście tytuły rozdziałów (powieści i prac naukowych) oraz tytuły czasopism.
 • Wszystkie człony w nazwach czasopism piszemy wielkimi literami (oprócz spójników).
 • W tekście polskim stosujemy cudzysłów polski, w tekście rosyjskim stosujemy cudzysłów rosyjski.
 • Cytaty ujmujemy w cudzysłów (bez kursywy). Cytaty przekraczające trzy linijki tekstu wydzielamy wcięciem z lewej strony – 1,25; zmniejszamy czcionkę na 11 Times New Roman, interlinia 1,5.
 • Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach okrągłych (…). W takich nawiasach umieszcza się wszystkie odautorskie komentarze.
 • Dopuszczalne są komentarze w formie przypisów dolnych (czcionka 10 pkt., interlinia pojedyncza).
 • W tekście stosujemy półpauzy (np. 1990–2000, s. 10–20) i dywizy (np. polsko-rosyjski).
 • Przy zapisie lat stosujemy liczebnik zapisany cyfrą (liczebniki porządkowe z kropką)
  np. lata 70.
 • Przy nazwiskach w tekście po raz pierwszy stosujemy pełny zapis imienia, następnie inicjał.
 • Tabele i rysunki powinny być opatrzone opisem oraz źródłem opracowania (np. Tab. 1. Przykłady użycia zwrotów obcojęzycznych. Źródło: opracowanie własne).

Zasady przygotowania materiału do druku

Sposoby zapisu bibliografii 

Oświadczenie autora 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach