PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Heteroglossia 2022(13)

- NUMER W PDF

Literaturoznawstwo

Артур Малиновский
Архитектоника эмоций и субъективная логика национальной истории
в прозе Тараса Шевченко

Magdalena Marzec-Jóźwicka
Tajemnica kobiecego uśmiechu. Rozważania wokół wiersza Stanisława Grochowiaka
Nieznajoma z Sekwany i innych tekstów kultury na zajęciach polskiego w liceum

Iwona Anna Ndiaye
Archaizmy w idiolekcie poetyckim Nadieżdy Teffi

Anna Suwalska-Kołecka
“The dead and gone. The dying and the going”:
S. Beckett’s A Piece of Monologue and C. Churchill’s Here We Go

Daria Targosz
Cielesność w Chmurdalii Joanny Bator

JĘZYKOZNAWSTWO

Anna Bajerowska
Decoding the virus: blending patterns behind the name “SARS-CoV-2”

Piotr Cap
Pragmatics, discourse and philosophy

Anna Gabryel
Der Klügere impft nach – innovative Transformationen von Sprichwörtern während
der SARS-COV-2-Pandemie

Marzena Guz
Niemieckie nazwiska urzędników Starego Miasta Braniewa w XV wieku na litery A–L

Jolanta Jóźwiak
Różne wymiary prototypów w analizie oryginału i przekładu

Irena Kudlińska, Natalia Mospan
Online learning in higher education under pandemic and war:
the international perspective

Elżbieta Łukasiewicz
The evidential values encoded by selected verbs of perception in Polish

Vitalіia Papish
Вербалізація істероїдної лінгвопсихоакцентуації в художньому тексті
(на матеріалі прози лесі Українки)

Magdalena Pieklarz-Thien
„Języki w języku”. Wieloodmianowość współczesnej niemczyzny w perspektywie potrzeb
dydaktyki języka niemieckiego jako obcego w kształceniu akademickim w Polsce
– zarys projektu badawczego

Agnieszka Pietrzak
Egzamin na tłumacza przysięgłego w kontekście praktyki wykonywania zawodu
tłumacza przysięgłego

Dariusz Tkaczewski
Czechosłowakizm na językowym tle I Republiki Czechosłowackiej (1918-1938)

Angelina Żyśko
Polski leksem dziecko i angielski leksem felicity jako wyrazy pokrewne:
studium etymologiczno-historyczne

Konrad Żyśko
A translator as an author: on the dynamics of meaning behind podróż and ruch
in the English translation of ‘Bieguni’ by Olga Tokarczuk

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

Kinga Kowalewska
Religious figures in controversial advertisements

Rafał Jakub Pastwa
Analiza zjawiska zmiany w procesie wiary i praktyk Polaków na podstawie
Komunikatu z Badań CBOS „Religijność młodych na tle ogółu społeczeństwa”
w odniesieniu do teorii mediatyzacji religii S. Hjarvarda

Ryszard Polak
Aktualność nauki Feliksa Konecznego o narodzie i państwie. Uwagi wstępne

Bożena Prochwicz-Studnicka
Wokół teorii Johna R. Skoylesa. Rozważania na temat uprzywilejowania
prawej półkuli w procesie czytania na wczesnym etapie rozwoju pisma
– przykład pisma arabskiego