PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670735

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Strona Główna

 

Zapraszamy do przesyłania tekstów do 17. numeru.  

Z przyjemnością informujemy, że numer 15. jest już dostępny na naszej stronie internetowej oraz w wersji papierowej. 

*Władze Wyższej Szkoły Gospodarki wprowadzają odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne” w celu częściowego pokrycia kosztów prac redakcyjnych i kosztów recenzji.  (Regulamin opłat)

_______________________________________________________________________

Czasopismo ma, jak sama nazwa wskazuje, charakter wielodyscyplinarny.

Jego główny cel stanowi prezentacja problematyki językowo-kulturowej w perspektywie historycznej i współczesnej. Ponadto przewiduje się publikację tekstów z obszaru przenikania się nauk filologicznych, kulturoznawstwa i komunikacji międzykulturowej.

Otwieramy łamy pisma dla nowych koncepcji, teorii i tematów z szeroko rozumianej dziedziny badań nad językiem i kulturą. Język traktujemy jako zwierciadło kultury i narzędzie komunikacji. 

Tytuł czasopisma zapowiada jego otwartą, wielodyscyplinarną formułę, umożliwiającą wszechstronny i krytyczny opis przemian społeczno-kulturowych zachodzących we współczesnym świecie, odzwierciedlających się w różnorodnych tekstach kultury i różnych typach dyskursu.

W centrum naszej uwagi znajdą się zarówno zagadnienia stricte filologiczne (literaturoznawstwo, językoznawstwo), jak i problematyka wielokulturowości i wielojęzyczności w wymiarze komunikacyjnym i tożsamościowym. Proponujemy podjęcie penetracji naukowej takich szczegółowych obszarów badawczych, jak: komunikacja kulturowa i międzykulturowa, kontakty językowe, zwłaszcza z uwzględnieniem terenów pogranicza, kultura popularna, subkultury, gender studies, media a kultura, rola języka w mediach, kreowanie rzeczywistości przez media, edukacja językowa, etnolingwistyka i ekolingwistyka, technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie akwizycji języka, spojrzenie na język i kulturę z perspektywy postmodernizmu i teorii postkolonialnej.

W 2019r. czasopismo naukowe „Heteroglossia” ukazało się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wśród 500 czasopism naukowych, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” wraz z przypisaną liczbą punktów (20). Od 10.02.2021r. czasopismo na liście MEiN podwoiło swoją punktację do 40 punktów.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo otrzymało 70 punktów. Ponadto rozszerzyło swój charakter o wymienione dyscypliny: etnologię i antropologię kulturową, polonistykę, nauki o rodzinie i stosunki międzynarodowe. Jednocześnie nadal publikując artykuły w zakresie: językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii.

Struktura czasopisma - działy:

artykuły - badania
komunikaty - raporty
raporty specjalne (relacje z ważniejszych wydarzeń naukowych, konferencji)
recenzje - raporty


Czasopismo „Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne” indeksowane jest w bazach: