PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670735

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Heteroglossia 2020

 

HETEROGLOSSIA 2020 

- NUMER W PDF

LITERATUROZNAWSTWO

Olga Letka - Spychała - Co kryje się w umyśle seryjnego mordercy Rozważania w kontekście powieści Borisa Akunina Dekorator 

Natalia Królikiewicz - Механизмы памяти в романе Е.Г. Водолазкина Авиатор

Monika Zielińska-Dziubińska - Motywy akwatyczne w powieści Zachara Prilepina Patologie

JĘZYKOZNAWSTWO

Piotr Cap - Issues in cognitive discourse research: Positioning, representation, conceptualization

Magdalena Grzybowska - Kształcenie nauczycieli języków specjalistycznych
w programach studiów na kierunku filologia germańska

Monika Kubiak - Nazewnictwo szlachty w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza
na tle polskiego systemu antroponimicznego dawnych epok

Agnieszka Ługowska - The evolution of the concept of wilderness in America

Jarosław Pacuła - Słownictwo związane z kradzieżą drobiu w polskim socjolekcie przestępczym z przełomu XIX i XX wieku

Agnieszka Pietrzak - Polski kodeks karny w tłumaczeniach na język niemiecki
– terminologia i strategie translatorskie

Michał Sobczak - Skrótowce w Wielkim słowniku sportowym rosyjsko-polskim Z. Fedusa
(uwagi o przekładzie i strukturze)

Jakub Szymański - Wizje hiszpańskiej wojny domowej w kinie przełomu XX i XXI w.

Magdalena Zubiel-Kasprowicz - Neuronalna siła narracji w kontekście przetwarzania,
procesu uczenia się, pamiętania i odpamiętywania

KULTUROZNAWSTWO

Anna Czajka – Cunico - Podmiotowość w Duchu utopii Ernsta Blocha.
Powinowactwa, kontynuacje i krytyki

Ewelina Gdaniec - Internal clash of cultural identity – the case of George Bidwell

Zdzisław Gębołyś - Straty wojenne zbiorów bibliotecznych w Polsce.
Dylematy etyczne widziane z państwowej perspektywy

Jacek Lindner - Barok w szyldach. Historia nazewnictwa firmowego w Polsce po 1945 r.