PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670735

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Etyka publikacji

Etyka publikacji Wydawnictwa WSG

 

Zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom wydawniczym zostały zaakceptowane i stosowane przez Wydawnictwo WSG, zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Publikacyjnej (COPE) https://publicationethics.org/

Publikacje zgłaszane do wydawnictwa przed akceptacją są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki redakcyjnej, rzetelności i wartości naukowej. 

Zasady obowiązujące wydawcę

 

Wydawnictwo zapewnia, że ​​jego pracownicy, autorzy i recenzenci przestrzegają odpowiednich standardów, w tym zasad etyki wydawniczej.

Na ocenę przesłanych tekstów nie ma wpływu płeć, religia ani jej brak, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne autora, a jedynie odpowiednie kryteria merytoryczne i techniczne treści.

Redaktor naczelny oraz pozostali pracownicy wydawniczy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy treści nadesłanej pracy. Nie mogą ujawniać informacji nikomu poza autorami, recenzentami (lub osobami, które mają być recenzentami) oraz innymi uczestnikami procesu wydawniczego.

Wydawca decyduje, które z nadesłanych prac zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji wydawca kieruje się opiniami recenzentów na temat wartości naukowej tekstu.

Teksty niepublikowane nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane w jakikolwiek sposób przez pracowników wydawniczych oraz inne osoby zaangażowane w proces wydawniczy.

Wydawca ma prawo wycofać opublikowaną pracę, jeśli okaże się, że praca jest plagiatem, narusza przyjęte zasady etyki publikowanej lub jeśli przedstawione wyniki badań są nierzetelne lub sfałszowane.

 

 

 

Zasady obowiązujące autorów

 

Autor powinien prezentować swoje badania z naukową rzetelnością i obiektywnie opisywać ich wyniki. Prace powinny zawierać odpowiednie odniesienie do źródeł i być na tyle precyzyjne, aby badania mogły być powtórzone przez innych badaczy. Niedopuszczalna jest prezentacja i interpretacja danych niezgodna z zasadami etyki publikowania, w tym nieprawdziwych lub celowo nieścisłych oświadczeń.

Autor może zgłaszać wyłącznie prace, które są jego oryginalnym dziełem (jest właścicielem praw autorskich do tej pracy). Wykorzystane w pracy opracowania i informacje powinny być odpowiednio oznaczone (jako cytat). Plagiat – czyli bezprawne przywłaszczenie własności intelektualnej – jest niedopuszczalne.

Autor wymienia w bibliografii wszystkie publikacje wykorzystane przy tworzeniu pracy.

W przypadku pracy wieloautorskiej wnioskodawca ujawnia wkład poszczególnych autorów w pracę oraz podaje informacje o afiliacji autorów.

Praktyki takie jak ghost-writing lub guest/gif-authorship są niedozwolone. Świadczą o braku wiarygodności naukowej. Ghost-writing rozumiany jest jako sytuacja, w której dana osoba wnosi znaczący wkład w powstanie dzieła, nie ujawniając swojego udziału jako jednego z autorów ani nie wspominając o swojej roli w podziękowaniach. Gościnne autorstwa - sytuacja, w której dana osoba nie była zaangażowana lub była zaangażowana marginalnie w tworzenie pracy i jest oznaczona jako autor/współautor pracy.

Autor zobowiązany jest do przekazania wydawcy informacji o źródłach finansowania utworu, wkładzie instytucji naukowych, stowarzyszeń i innych podmiotów przyczyniających się do powstania utworu.

Autor dokłada wszelkich starań, aby przekazana Wydawcy praca nie zawierała błędów merytorycznych lub nieścisłości.

W przypadku zauważenia przez autora istotnych błędów lub nieścisłości w zgłoszonej do wydawcy pracy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wydawcę i dokonać niezbędnych poprawek. Jeżeli praca została już opublikowana, autor jest zobowiązany do dokonania poprawek w kolejnym wydaniu lub drugim druku.

 

 

 

Zasady obowiązujące recenzentów

 

Recenzent recenzuje pracę na zlecenie wydawcy.

Recenzent, autor i wydawca przestrzegają zasad opisanych w „Dobrych praktykach w procedurach recenzyjnych w nauce” (MNiSW 2011).

Recenzent ma obowiązek dostarczyć recenzję w określonym terminie uzgodnionym z wydawcą. Jeżeli nie jest w stanie dotrzymać terminu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wydawcę.

Recenzja pracy powinna być obiektywna. Spersonalizowana krytyka jest niedopuszczalna.

Recenzent zapewnia, aby pomiędzy recenzentem a autorem pracy nie wystąpił konflikt interesów lub inna okoliczność uniemożliwiająca przyjęcie zlecenia recenzji.

Recenzowana praca i sama recenzja są poufne. Ich treść nie będzie udostępniana innym osobom, z wyjątkiem osób zaangażowanych w proces wydawniczy.

W razie potrzeby recenzent powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką pracy, a nie wykorzystane przez autora.

Recenzent zgłasza wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanej pracy do innych prac.

Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy na własne potrzeby lub w celu uzyskania własnych korzyści.

 

Konflikt interesów 

 

Do oczywistych naruszeń etyki wydawniczej zalicza się w szczególności: istotne naruszenia zasad dotyczących konfliktów interesów, plagiat, naruszenia zasad dotyczących autorstwa widmo, autorstwa gościnnego/grzecznościowego.
 
Pod pojęciem „konflikt interesów” rozumie się sytuację, gdy autor, redaktor bądź recenzent (czy instytucja, w której taka osoba jest afiliowana) jest zaangażowany w relacje osobiste lub ekonomiczne, mogące zakłócić jego osąd merytoryczny, naukowy w okresie 2 lat poprzedzającym zgłoszenie artykułu do publikacji. Konflikt interesów między dwiema stronami, którymi są: autor, redaktor, recenzent, jest niedozwolony. 
 
Unikanie konfliktu interesów jest kwestią niezwykle istotną, gdyż opracowanie i badania naukowe muszą być każdorazowo rzetelne i wiarygodne, a więc powstać z wykorzystaniem metod badawczych stosowanych bezstronnie oraz wiernie i adekwatnie prezentować wyniki przeprowadzonych badań.
 
Do konfliktu interesów zalicza się m.in. zgłoszenie tekstu, który w istotnej mierze jest opracowaniem wykonanym już uprzednio. Wcześniejsze działania autorskie mogą stanowić jednak inspirację dla badań i opracowania zgłoszonego, ale same w sobie nie mogą być przedstawiane jako wynik badań.
 
By nie zachodziła wątpliwość co do ich wiarygodności i rzetelności, muszą być ujawniane źródła finansowania prac badawczych. Autorzy winni ujawniać również wszelkie inne okoliczności dotyczące powstania zgłaszanej publikacji i przeprowadzonych badań (np. zaangażowanie w spory prawne, działalność polityczną czy społeczną), jeżeli okoliczności te mogłyby być na zasadzie zdroworozsądkowej uznane za budzące wątpliwości co do bezstronności autora w sposobie przedstawiania bądź interpretowania wyników badań lub też ewentualnie mające istotny wpływ na poglądy autora wyrażone w zgłoszonym opracowaniu.
 
Recenzenci informują Redakcję w przypadku stwierdzenia zajścia konfliktu interesów dotyczących autora i opracowania. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etyki wydawniczej Redakcja może podjąć decyzję o wycofaniu pracy już opublikowanej. Praca zostanie usunięta ze strony internetowej czasopisma, a jeśli egzemplarze zostały wydrukowane - nastąpi wyjaśnienie sprawy, a w najbliższym tomie czasopisma zostaną opublikowane adekwatne przeprosiny. Przed podjęciem tych czynności Redakcja daje autorowi możliwość zajęcia stanowiska i podjęcia obrony.
 
Za konflikt interesów uznaje się także zachodzące między recenzentem a autorem (współautorem) związki osobiste bądź zawodowe. Należą do nich: więzy pokrewieństwa, małżeństwa, powinowactwa, bliska osobista więź innego rodzaju (np. konkubinat). Recenzent i autor nie mogą też pozostawać w relacji podległości zawodowej, bliskiej współpracy naukowej lub zawodowej w okresie ostatnich 2 lat.