Strona Główna

 

Rekrutacja artykułów do 13 numeru czasopisma została uruchomiona.

*Władze Wyższej Szkoły Gospodarki wprowadzają odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne” (Regulamin opłat)

_______________________________________________________________________

Czasopismo ma, jak sama nazwa wskazuje, charakter wielodyscyplinarny.

Jego główny cel stanowi prezentacja problematyki językowo-kulturowej w perspektywie historycznej i współczesnej. Ponadto przewiduje się publikację tekstów z obszaru przenikania się nauk filologicznych, kulturoznawstwa i komunikacji międzykulturowej.

Otwieramy łamy pisma dla nowych koncepcji, teorii i tematów z szeroko rozumianej dziedziny badań nad językiem i kulturą. Język traktujemy jako zwierciadło kultury i narzędzie komunikacji. 

Tytuł czasopisma zapowiada jego otwartą, wielodyscyplinarną formułę, umożliwiającą wszechstronny i krytyczny opis przemian społeczno-kulturowych zachodzących we współczesnym świecie, odzwierciedlających się w różnorodnych tekstach kultury i różnych typach dyskursu.

W centrum naszej uwagi znajdą się zarówno zagadnienia stricte filologiczne (literaturoznawstwo, językoznawstwo), jak i problematyka wielokulturowości i wielojęzyczności w wymiarze komunikacyjnym i tożsamościowym. Proponujemy podjęcie penetracji naukowej takich szczegółowych obszarów badawczych, jak: komunikacja kulturowa i międzykulturowa, kontakty językowe, zwłaszcza z uwzględnieniem terenów pogranicza, kultura popularna, subkultury, gender studies, media a kultura, rola języka w mediach, kreowanie rzeczywistości przez media, edukacja językowa, etnolingwistyka i ekolingwistyka, technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie akwizycji języka, spojrzenie na język i kulturę z perspektywy postmodernizmu i teorii postkolonialnej.

W 2019r. czasopismo naukowe „Heteroglossia” ukazało się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wśród 500 czasopism naukowych, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” wraz z przypisaną liczbą punktów (20). Od 10.02.2021r. czasopismo na liście MEiN podwoiło swoją punktację do 40 punktów.

Od 1 grudnia 2021r. czasopismo "Heteroglossia- studia kulturoznawczo-filologiczne" podwyższyło po raz kolejny swoją punktację do 70.

Struktura pisma – działy:

  • artykuły – studia
  • komunikaty – relacje
  • komunikaty specjalne ( relacje z ważnych wydarzeń naukowych, konferencji)
  • recenzje – sprawozdania

Czasopismo „Heteroglossia- studia kulturoznawczo-filologiczne” indeksowane jest w bazach:

  • Scopus 

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&sid=09a18d8d0bb8c84633abe0c1050ca9c4&sot=a&sdt=a&sl=15&s=ISSN%282084-1302%29&origin=searchadvanced&editSaveSearch=&txGid=4f7bd7a34dafeddf7c3cd8a99cffff3d  

  • CEEOL

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2473

  • PBN – Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/44782

  • Index Copernicus

https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=13779

  • CEJSH

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-05fa3785-56a6-4355-9dd5-e619c9e1f0b0

  • ERIH PLUS

http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=497062