PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Strona Główna

 

 Informujemy, że zakończyliśmy nabór artykułów do zeszytu 15.

 Zapraszamy do przesyłania tekstów do 16. numeru. 

*Władze Wyższej Szkoły Gospodarki wprowadzają odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne” w celu częściowego pokrycia kosztów prac redakcyjnych i kosztów recenzji.  (Regulamin opłat)

_______________________________________________________________________

Czasopismo ma, jak sama nazwa wskazuje, charakter wielodyscyplinarny i jest półrocznikiem.

Jego główny cel stanowi prezentacja problematyki językowo-kulturowej w perspektywie historycznej i współczesnej. Ponadto przewiduje się publikację tekstów z obszaru przenikania się nauk filologicznych, kulturoznawstwa i komunikacji międzykulturowej.

Otwieramy łamy pisma dla nowych koncepcji, teorii i tematów z szeroko rozumianej dziedziny badań nad językiem i kulturą. Język traktujemy jako zwierciadło kultury i narzędzie komunikacji. 

Tytuł czasopisma zapowiada jego otwartą, wielodyscyplinarną formułę, umożliwiającą wszechstronny i krytyczny opis przemian społeczno-kulturowych zachodzących we współczesnym świecie, odzwierciedlających się w różnorodnych tekstach kultury i różnych typach dyskursu.

W centrum naszej uwagi znajdą się zarówno zagadnienia stricte filologiczne (literaturoznawstwo, językoznawstwo), jak i problematyka wielokulturowości i wielojęzyczności w wymiarze komunikacyjnym i tożsamościowym. Proponujemy podjęcie penetracji naukowej takich szczegółowych obszarów badawczych, jak: komunikacja kulturowa i międzykulturowa, kontakty językowe, zwłaszcza z uwzględnieniem terenów pogranicza, kultura popularna, subkultury, gender studies, media a kultura, rola języka w mediach, kreowanie rzeczywistości przez media, edukacja językowa, etnolingwistyka i ekolingwistyka, technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie akwizycji języka, spojrzenie na język i kulturę z perspektywy postmodernizmu i teorii postkolonialnej.

W 2019r. czasopismo naukowe „Heteroglossia” ukazało się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wśród 500 czasopism naukowych, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” wraz z przypisaną liczbą punktów (20). Od 10.02.2021r. czasopismo na liście MEiN podwoiło swoją punktację do 40 punktów.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo otrzymało 70 punktów. Ponadto rozszerzyło swój charakter o wymienione dyscypliny: etnologię i antropologię kulturową, polonistykę, nauki o rodzinie i stosunki międzynarodowe. Jednocześnie nadal publikując artykuły w zakresie: językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii.

Struktura czasopisma - działy:

artykuły - badania
komunikaty - raporty
raporty specjalne (relacje z ważniejszych wydarzeń naukowych, konferencji)
recenzje - raporty


Czasopismo „Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne” indeksowane jest w bazach: