PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Regulamin Opłat

Od 1 marca 2022 roku Władze Wyższej Szkoły Gospodarki wprowadzają odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne”.

Wysokość opłaty publikacyjnej za publikację artykułu wynosi 600 zł (PLN) bądź 130 euro (EUR).

Kwota opłaty publikacyjnej dzielona jest na dwie części. Pierwsza (300 zł / 65 euro) pobierana jest na etapie recenzji, druga (300 zł / 65 euro) po uzyskaniu pozytywnej recenzji i przyjęciu tekstu do druku. W przypadku nieprzyjęcia do druku autor nie wpłaca drugiej kwoty.  

Wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto:

Wpłaty w PLN: 58 1050 1139 1000 0090 3210 1678

Wpłaty w EUR: IBAN: 14 1050 1139 1000 0090 3210 1694

KOD SWIFT: INGBPLPW

Bank i adres: ING Bank Śląski S.A.

Właściciel konta: Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy, ul Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Tytuł przelewu: [ opłata za publikację artykułu czasopiśmie Heteroglossia, imię i nazwisko autora]

 

Regulamin

Instrukcja dokonywania opłat

Formularz do wystawienia faktury