Strona Główna

 

Czasopismo ma, jak sama nazwa wskazuje, charakter wielodyscyplinarny.

    Jego główny cel stanowi prezentacja problematyki językowo-kulturowej w perspektywie historycznej i współczesnej. Ponadto przewiduje się publikację tekstów z obszaru przenikania się nauk filologicznych, kulturoznawstwa i komunikacji międzykulturowej.

   Otwieramy łamy pisma dla nowych koncepcji, teorii i tematów z szeroko rozumianej dziedziny badań nad językiem i kulturą. Język traktujemy jako zwierciadło kultury i narzędzie komunikacji. 

Tytuł czasopisma zapowiada jego otwartą, wielodyscyplinarną formułę, umożliwiającą wszechstronny i krytyczny opis przemian społeczno-kulturowych zachodzących we współczesnym świecie, odzwierciedlających się w różnorodnych tekstach kultury i różnych typach dyskursu.

   W centrum naszej uwagi znajdą się zarówno zagadnienia stricte filologiczne (literaturoznawstwo, językoznawstwo), jak i problematyka wielokulturowości i wielojęzyczności w wymiarze komunikacyjnym i tożsamościowym. Proponujemy podjęcie penetracji naukowej takich szczegółowych obszarów badawczych, jak: komunikacja kulturowa i międzykulturowa, kontakty językowe, zwłaszcza z uwzględnieniem terenów pogranicza, kultura popularna, subkultury, gender studies, media a kultura, rola języka w mediach, kreowanie rzeczywistości przez media, edukacja językowa, etnolingwistyka i ekolingwistyka, technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie akwizycji języka, spojrzenie na język i kulturę z perspektywy postmodernizmu i teorii postkolonialnej. 

 

Struktura pisma – działy:

- artykuły – studia

- komunikaty – relacje

- komunikaty specjalne ( relacje z ważnych wydarzeń naukowych, konferencji)

- recenzje – sprawozdania

 

Wydawnictwo Uczelniane WSG E - księgarnia
 

 

 
 
 
 
 

Heteroglossia - Wyższa Szkoła Godpodarki